Saltar a continguts

AMPA Escola Santa Isabel

Navegació

 
 

Menú principal

LA NOSTRA ESCOLA

Aquest apartat està pensat perquè les famílies coneguin la documentació que l'escola ha publicat per tal de explicar detalladament:
- el seu funcionament global (Reglament de Règim Interior)
- el seu projecte educatiu (Projecte Educatiu de Centre P.E.C.)
- i la programació (Programació General) de cada curs.

Per a més informació, contacteu si us plau amb l'escola.

Editat el 2008 per l'Escola Santa Isabel

El Reglament de Règim Interior és un document que, d'acord amb el Projecte Educatiu de Centre i les exigències legals vigents, regula l'organització de l'escola.

Resumeix en 55 pàgines aspectes com ara la naturalesa i la finalitat del centre, el model educatiu de l'escola, els òrgans de govern i gestió de l'escola, els òrgans de coordinació educativa, les funcions dels càrrecs de gestió administrativa, l'organització de l'acció educativa escolar i els components de la comunitat educativa.

És el document que l'escola utilitza per presentar els objectius genèrics de l'acció educativa i els trets fonamentals de les pràctiques psicopedagògiques.

Tracta detalladament els trets d'identitat, els objectius bàsics de l'acció educativa, l'opció psicopedagògica i la tasca de l'equip de mestres.

És, per tant, un bon document per llegir i conèixer de primera mà l'educació que reben els alumnes.

Es un Pla Específic del Centre, creat com un instrument a curt termini (un any acadèmic), coherent amb el Projecte Educatiu i amb el Reglament de Règim Interior, adaptat a la realitat de l'escola i a les seves possibilitats i limitacions.
Aquest document concreta en objectius operatius les qüestions prioritzades per l'escola, com a resposta a les necessitats educatives dels alumnes i a les directrius i aspiracions de la Comunitat Escolar.

A totes les escoles ha d'haver-hi canals que afavoreixin la participació dels diferents sectors de la comunitat educativa.
Aquests canals poden ser de molts tipus, i un dels més importants és el Consell Escolar (tal com s'explica al Reglament de Règim Interior, articles 35 a 41), en el qual participen representants de la direcció del centre, dels mestres i professors, dels pares i mares dels alumnes, dels mateixos alumnes i del personal d'administració i serveis.

Segons la legislació vigent, en tots els centres docents sostinguts amb fons públics ha d'existir un Consell Escolar que tingui un determinat nombre de membres i que exercixi unes funcions ben definides.

Consulteu la Guia Pràctica dels Consells Escolars de la FaPaC (Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya) per a més informació referent al funcionament general d'un Consell Escolar.

Aquest web forma part de: Sant Cugat Entitats